Senior Secretariat

The MUNQSMUN ’17 Team.

Akshat Chopra

Secretary General

Sankalp Mishra

Deputy Secretary General

Shivam Shorewala

Deputy Secretary General

Saharsh Panjwani

Director General

Vibhav Khandelwal

Director General

Aayush Anand

Director General

Naman Gupta

Under Secretary General, Internal Affairs

Aryan Dua

Under Secretary General, External Affairs

Ridhima Gupta

Under Secretary General, Delegate Affairs

Aman Karim

Under Secretary General, Financial Affairs